تستتتتتت
دنتاتنانتاهعاتدهعد

داده کاوی

داده کاوی

امروزه، درک وقايع نهفته در حجم انبوهي از داده‌ها به يک نياز اساسي براي سازمان‌ها تبديل شده استدر اين راستا، داده کاوي ابزاري بسيار مهم براي استخراج الگوها از داده‌هاي موجود و تبديل داده‌هاي يک سازمان به اطلاعات و دانش مورد نياز مي‌باشد.

از ديدگاه شرکت آويسا، داده‌هاي مشتري به عنوان منابع اصلي تصميم‌گيري شناخته مي‌شوند و استفاده مناسب از آنها مي‌تواند نقش تعيين کننده‌اي را در موفقيت و پيشرفت يک مجموعه تجاري ايفا کندفاکتور موفقيت در داده کاوي وابسته به ميزان انرژي، دانش و خلاقيت تيم توسعه‌اي، الگوريتم‌هاي داده کاوي و ابزارهاي مورد استفاده توسط آنها مي‌باشد که شرکت آويسا در اين زمينه عملکرد موفقي از خود نشان داده است

متخصصان شرکت آويسا با داشتن دانش کافي در زمينه داده کاوي و با بکارگيري الگوريتم‌ها و ابزارهاي موجود، قادر به استخراج الگوهاي مختلف از داده‌هاي مشتريان در جهت پيش‌بيني مقادير نامشخص و يا توضيح و توصيف مجموعه داده‌ها مي‌باشند.

 

راه‌حل‌هاي داده کاوي شرکت آويسا، بسته به نياز مشتري مي‌توانند به طرق مختلف در اختيار قرار گيرنداين راه‌حل‌ها براي هر سازمان، کاملا سفارشي بوده و مزايايي را به همراه دارند:

 

 

 کشف الگوهاي پنهان در داده‌هاي سازمان و روابط ميان آنها

 

 امکان بهره‌برداري از روابط کشف شده به منظور بهبود کارايي

 

 بدست آوردن شاخص‌هاي لازم براي ارزيابي کارايي سازمان در آينده

 

 امکانِ قرار دادن پيشنهادات توليد شده، داخل برنامه‌هاي کاربردي

 

 امکان بهره‌برداري از مجموعه‌اي کامل از الگوريتم‌هاي داده کاوي

 

 مشاهده خروجی ها به صورت گرافیکی و امکان استفاده از آن‌ها در ایجاد گزارش‌ها و  تحلیل‌های آتی